Le Royal Meridien

Khalifa St., # Sheikh Khalifa St., P.O. Box 45505, United Arab Emirates
02-674-2020 Phone