Ninar Coffee Shop & Restaurant

Saraya Bldg, Khalifa St., P.O. Box 38569, United Arab Emirates
02-672-2267 Phone
Description

Ninar Coffee Shop & Restaurant